VedtægterVedtægter for Foreningen NORDENs lokalafdeling Korsør/Skælskør


§ 1 Formål

Stk. 1.

Stk. 2.

Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle

områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Foreningen NORDENs lokalafdeling Korsør-Skælskør arbejder med støtte fra

landsforeningen og kredsen for at virkeliggøre foreningens formål indenfor

lokalafdelingens geografiske område, bl.a. ved at arrangere og formidle kulturelle

aktiviteter og arrangementer der henvender sig til offentligheden. Lokalafdelingen er

hjemmehørende i Slagelse kommune.

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Enkeltmedlemmer, foreninger og virksomheder med anmeldt adresse i

lokalafdelingens område optages i lokalafdelingen. Enkeltmedlemmer kan i øvrigt

optages i en selvvalgt lokalafdeling eller undtagelsesvis optages i landsforeningen,

såfremt de udtrykker ønske herom. Tvivlstilfælde vedrørende medlemsforhold

afgøres af Landsstyrelsens forretningsudvalg.

Stk. 2. Kontingent for enkeltpersoner fastsættes i henhold til bestemmelserne i

landsforeningens vedtægter af repræsentantskabet. Af de personlige medlemmers

kontingent afgiver lokalafdelingen til landsforeningen en andel, som fastsættes af

repræsentantskabet. Bidrag fra foreninger og virksomheder, der er medlemmer af

lokalafdelingen aftales mellem lokalafdelingen og medlemmet, og beløbet tilfalder

lokalafdelingen. Tvivlstilfælde vedrørende kontingent- og bidragsformer afgøres af

Landsstyrelsens forretningsudvalg.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed. Personlige medlemmer

og foreninger og virksomheder, der er medlemmer af lokalafdelingen, har ved hver

lokalafdelings generalforsamling en stemme, parmedlemskaber og

husstandsmedlemskaber har hver to stemmer. Stemmeafgivning kan kun ske ved

personligt fremmøde.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes

med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af

lokalbestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst ¼ af

lokalafdelingens medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom over for

lokalbestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte

følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab

4. Forslag fra lokalbestyrelsen

5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til

bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4 Lokalafdelingens organisation

Generalforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer til lokalbestyrelsen, dog

minimum tre. Valgene gælder for to år. I en ny afdeling er efter lodtrækning

halvdelen af mandaterne etårige. Lokalbestyrelsen konstituerer sig efter valg med

formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Lokalbestyrelsen kan til varetagelse af lokale opgaver nedsætte udvalg.

§ 5 Regnskab

Regnskabsåret for lokalafdelingen er kalenderåret. Lokalbestyrelsen er ansvarlig for,

at der udarbejdes regnskab. Lokalafdelingens regnskab revideres talmæssigt og

kritisk af den generalforsamlingsvalgte revisor. Regnskabet tilsendes

landsforeningen senest 5. april.

§ 6 Lokalafdelingens repræsentation

Stk. 1 Fra hver lokalafdeling sidder i repræsentantskabet formanden eller dennes

stedfortræder samt yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer I

lokalafdelingen pr. 31. december året forinden.

Stk. 2 På kredsmødet har hver lokalafdelings formand eller dennes stedfortræder samt

yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer i lokalafdelingen pr.

31. december året forinden stemmeret. Lokalstyrelsen udpeger de stemmeberettigede

deltagere.

§ 7 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægten for lokalafdelingen kan foretages på ordinær generalforsamling

med ¾ flertal af de fremmødte. De vedtagne ændringer skal godkendes

af landsstyrelsen.

§ 8 Opløsning

Opløsning af lokalafdelingen kan kun finde sted med ¾ flertal blandt de fremmødte

stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den

første skal være ordinær. Forslag om opløsning af lokalafdelingen skal anføres i

dagsordenen for møderne. Opløsning af en lokalafdeling kan kun ske efter

inddragelse af kredsbestyrelsen forud for generalforsamlingens behandling af forslag

om opløsning og efter godkendelse i landsforeningens landsstyrelse. Såfremt

forslaget på det første møde opnår den fastsatte majoritet, skal forslaget forelægges

til vedtagelse på en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der tidligst

kan afholdes 14 dage efter den første vedtagelse. Ved lokalafdelingens opløsning

overføres dens midler til den afdeling, der overtager medlemmerne.