Formål og historie

Kontaktinfo:


Formand

Kurt Andreasen

Teglgården 8

4220 Korsør

 

Tlf:   28 69 67 92

Mail: kurtand9@gmail.comFormål & historie.


Foreningens formål er beskrevet i vedtægternes § 1. Det er: "… på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil." Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

 

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreninger NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

 

Lokalafdelingen i Korsør blev stiftet 3. november 1944 med viceskoleinspektør Walther Munck som formand,

og Skælskør lokalafdeling den 29. april 1945 med redaktør Dines Petersen som formand.

I marts 2009 blev Skælskør og Korsør Lokalforeninger sammensluttet.

 

Foreningen har to gange, i 1933 og 1934, været indstillet til Nobels fredspris.

 

Foreningen NORDEN fik en voldsom opblomstring efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål atter aktualiseredes. Og på det tidspunkt gik foreningen fra at være en elitær til at være en bred folkelig forening.

Foreningen spillede en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, ligesom foreningen var primus motor i det arbejde, der førte til den nordiske pasunion, det fælles arbejdsmarked, socialkonventionen, sprogkonventionen og tankerne om et nordisk fællesmarked.

 

I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter 'familien' en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet.

Foreningen NORDEN er med sit historiske fundament også svar på nutidens og fremtidens udfordringer.