Beretning 2016

Referat fra Foreningen Norden Korsør-Skælskør Lokalafdeling generalforsamling

torsdag den 23.marts 2017 kl. 19.00 på Skælskør bibliotek


Valg af dirigent og referent:

Valgt som dirigent blev Fritz Neumann og som referent Jacob Egeriis. Der var 27 deltagere.                                     


1. Beretning: v/formanden:

Benny Estrin indledte beretningen med at bede forsamlingen mindes Arne Hønberg, foreningens eneste æresmedlem, som har været formand i 33 år. Arne Hønberg døde i det forløbne år.

Derefter fortsatte han beretningen med at fortælle om en god medlemstilgang, som formentlig blandt andet skyldes det store aktivitets niveau, som i vores forening ligger særdeles højt i forhold til andre lokalforeninger. De enkelte aktiviteter blev gennemgået, lige fra forårsturen til Røsnæs over spændende foredrag til skumringsaftenen.

Vores lokalforening har deltaget i kreds- og landsmøder, hvor vi bl. a. har talt for at kredsen kunne afholde arrangementer, som ville synliggøre vores virke. Det er i kredsen besluttet at genoptage samarbejdet i Skåne-Sjællandsgruppen, med Åse Kanding, Slagelse som repræsentant.

Den nye landsformand Mogens Jensen der jo er en erfaren politiker, som bl. a har siddet i Nordisk råd, har udvist oprigtig interesse for lokalforeningernes arbejde.

Sammen med formanden for Slagelse Lokalafdeling aflagde vi et besøg i vores finske venskabsby Paimio, hvor vi bl. a. drøftede muligheden for en fremtidig medlemsrejse.

Senere på året besøgte vi vores venskabsby Ås i Norge. I rejsen deltog formand Steen Ludvigsen, Slagelse og vores næstformand Kurt Andreasen samt Carsten Egø som konsulent, idet Ås kommune ønskede at blive orienteret om de danske kommunesammenlægninger, forud for deres egne eventuelle sammenlægninger. Lokalforeningen i Ås har en yngre og driftig bestyrelse, som har taget Foreningen Nordens norske landsforenings vidtgående tanker omkring bl. a. en Nordisk Union til sig. De deltager formentlig i venskabsbystævnet i Hässleholm i september.

Hässleholm står i år for venskabsbytræffet i dagene den 1–3 september, hvor det ser ud til at både Norge, Finland, Sverige og Danmark deltager. Venskabsbykontoen er som bekendt en konto, som Slagelse Kommune i samarbejde med foreningen Norden har oprettet. Den har ydet tilskud til at Korsør folkedansere/Idrætsforening samt Korsør Modeljernbaneklub kunne afholde fællesarrangementer i Norden.

Sammen med lokalafdelingen i Slagelse har vi primært samarbejde om venskabsbyerne, men også enkelte arrangementer som beskrevet i det udsendte program.

Formanden opfordrede til at besøge vores hjemmeside på www.norden-storebaelt.dk, hvor man kan orientere sig om kommende arrangementer samt læse om vores forening i al almindelighed.  I 2019 har Foreningen Norden 100 års jubilæum, hvor der planlægges forskellige arrangementer såvel centralt som lokalt.

Bestyrelsen er altid åben for forslag til kommende arrangementer.

 

Beretningen blev vedtaget med applaus.


2. Regnskab: v/Kasseren

Kassereren fremlagde regnskabet med et resultat på 10.248 kr og aktiver på 32.076 kr.


Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.


3. Forslag fra lokalbestyrelsen: Ingen forslag


4. Forslag fra medlemmer: Ingen forslag


5. Valg til lokalbestyrelsen.

       Kurt Andreasen, Eline Thorhauge og Jacob Egeriis blev alle genvalgt


6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Ingen suppleanter blev valgt.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor Bent Malinovski var ikke på valg, som revisorsuppleant blev valgt Fritz Neumann


8.Eventuelt:

Kurt A orienterede om turen til Nyvang, som er flyttet til lørdag den 17. juni.

Desuden blev der orienteret om at Nationalmuseet, i forbindelse med at Foreningen Norden har 100 års jubilæum, har en stor udstilling om vikinger, ligesom Statens museum for Kunst har en stor nordisk kunstudstilling. Dorte Hjelmrot anbefalede filmen ”Kongens valg”.


Dirigenten takkede for god ro og orden og der blev budt på kaffe og kage inden Else Fejer Nielsen holdt et spændende billedforedrag om ”Hundespand gennem Vildmarken”

 

Formanden rundede aftenen af med at takke for det store fremmøde.

          Dirigent Fritz Neumann                                                                       Referent Jacob Egeriis